Nissin Electric Vietnam Co., Ltd.

Địa chỉ: Address: No.7, TS11 Road, Tien Son Industrial Zone, Hoan Son commune Tien Du Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

Tel: (+84) 2223 714434/35/36   FAX : (+84) 2223 714437

Website: http://nissinelectric-vietnam.com/

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 
Email: 

VĂN PHÒNG
Email: 

Nissin Electric Vietnam Co., Ltd.

Địa chỉ: Address: No.7, TS11 Road, Tien Son Industrial Zone, Hoan Son commune Tien Du Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

Tel: (+84) 2223 714434/35/36   FAX : (+84) 2223 714437

Website: http://nissinelectric-vietnam.com/


PHÒNG KĨ THUẬT
Điện thoại: 

Email:  

VĂN PHÒNG
Email: 

Form liên hệ