【Thông tin sự kiện】 Mọi người tụ tập! Hãy đi xe hơi mặt trời!