Bảo tồn năng lượng của các nhà máy xử lý nước thải và hiệu quả bảo trì · Phát triển hệ thống quản lý năng lượng "ENERGYMATE ® - Nước"