Tỉnh Kyoto được chứng nhận "Kyoto là một công ty sau này" ~ Công ty TNHH Nisshin Heart Full Friend ~