[Triển lãm thông tin triển lãm] Chúng tôi sẽ triển lãm tại "Kyoto Smart City Expo 2018"